Vad är OVK besiktning?

born OVK-besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och är
något som berör oss alla! På jobbet, i affären, för barnen i skola
och dagis samt för våra äldre på äldreboende.

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa
ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Funktionskontroll av ventilations-
system ska göras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk
och dels regelbundet vid återkommande tillfällen.

• Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, flerbostadshus,
kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation, 3 år

• Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S ventilation, 6 år

Det är byggnadens ägare som ska se till att obligatorisk funktionskontroll utförs
enligt bestämmelserna i Plan- och Byggförordningen. Funktionskontroll av
ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som
är certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

Vid besiktningen ska funktionskontrollanten föra protokoll. Protokollet ska
sedan lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska kontrollanten skicka
till byggnadsnämnden. Byggnaden ägare ska anslå intyget på väl synlig plats
i byggnaden.

Kommunens byggnadsnämnd är en tillsynsmyndighet, som ska övervaka att
byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller funktionskontroll
av ventilationen. Inneklimat har behörighet för dessa besiktningar och kan
hjälpa våra kunder med besiktning samt förslag på eventuella åtgärder.