Kvalité & miljö

Vi har ett kvalitetssystem upprättat med SS-EN ISO 9001 som grund.
Till varje jobb fastställs/utformas en kvalitetsplan med tillhörande kontrollprogram.

Planen innehåller de rutiner och kontroller som enligt gällande föreskrifter och egen erfarenhet skapar bättre effektivitet och ordning i arbetet.
Våra leverantörer väljs efter sin förmåga att uppfylla ställda kvalitetskrav och krav på leveransprecision.
Vi certifierade oss med skanska i SS-EN ISO 9001 2001.

Miljöpolicy

Inneklimat VärnamoAB skall ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska företagets miljöbelastning och därför kunna bedriva en verksamhet som är både ekologiskt hållbar och långsiktigt lönsam.
Inneklimat Värnamo AB skall ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt minska företagtets miljöbelastning och därför kunna bedriva en verksamhet som är både ekologiskt hållbar och lönsam.
Vi skall efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och myndigheters krav samt vara lyhörda för våra kunders krav och önskemål när vårt miljöarbete utformas.
Vi skall föra en dialog med våra kunder, leverantörer och transporter för att kunna påverka i största möjliga mån.
Under olika omgångar - för att hålla sig uppdatera, skall vi utbilda/checka av hela företaget ur miljösynpunkt.
Vid nyanställningar skall vi självklart ge våra nya medarbetera förutsättningar att arbeta med och säkerställa företagets miljöarbete för att Inneklimat Värnamo skall kunna fortsätta att förstärka sitt arbete som ett miljöanpassat företag.
Kontakta oss om ni önskar mer utförlig information om vårt miljöarbete.
Kontoret och dess verksamhet certifierades i Iso 14 001 i Skanska 2001.